Boktips


Hur man ritar och bygger sin båt.

Hur man ritar och bygger sin båt "Med lätt utförda praktiska beräkningsmetoder och vägledning i det enklaste sättet att själv rita och bygga båtar av olika slag, såsom segelbåtar, motorbåtar, kanoter, modellyachter och racerbåtar samt skridskosegel".
Delar av förordet till första upplagan

"En brist i min uppfostran, enligt min förmyndares utsago, kom mig att rikta mitt intresse på småbåtar. Jag hade nämligen ingen lust för kortspel, vilket ju varje sjöman bör ha, till däri durkdrivna kamraters nöje och trevnad. I stället började jag bygga mig en kanot efter köpta ritningar, en vinter, då det pansarskepp, vars däck jag trampade, låg lugnt infruset i en av våra "isfria" hamnar.
   Mitt bibliotek innehöll en gammal lärobok i skeppsbyggeri, men att därur få fram något om konstruktionen av smärre flytetyg var omöjligt. Ingenting fanns inom svensk litteratur, och utländsk måste tillgripas. Efter studiet av ett otal böcker på olika språk, ty aptiten växer medan man äter, tillkom min första egenhändigt ritade och konstruerade kanot, Skrattmåsen II, vilken jag ännu ej funnit skäl att rita om.
   Bristen på litteratur på svenskt språk till ledning för dem, som själva vilja lära sig rita en båt, är anledningen till denna boks tillkomst. Min avsikt härvid har varit, att kunna bibringa kunskap om båtritning till var och en, som nödtorftigt behärskar de fyra räknesätten.
   Enligt en del nybörjares åsikt har jag bragt det därhän, men råder varje amatör, att börja försiktigt, och helst göra en liten modell, innan han börjar ett bygge i naturlig storlek. Vårt svenska folk har otroliga förutsättningar för att kunna åstadkomma märkliga saker på detta område, och skulle detta lilla arbete kunna giva den första impulsen till endast en blivande framstående båtkonstruktör, är det berättigat.
   För andra båtintresserade kanske det kan giva en mera ingående förståelse för de faktorer, som spela in vid småbåtars konstruktion och användning. I alla händelser hoppas jag, att denna bok kan i någon mån fylla de luckor, som finnas såväl på vårt eget, som på främmande språk inom detta område. Dock kan den ej göra det ringaste anspråk på fullständighet, ty detta skulle kräva snart sagt hur många volymer som helst. Den kan möjligen ge en förströelse i vissa kapitel under dagar, som lämpa sig härför, då isen varken bär eller brister".

Denna bok innehåller läran om följande:
  • Benämningar och uttryck
  • Ritningslära
  • Tyngdpunktsberäkningar
  • Yt- och volymberäkningar
  • Jämnvikt och stabilitet
  • Båtkonstruktion
  • Utslagsritning
  • Klargöring för bygge
  • m.m

Ritningslära

En bra bok på 148 sidor om man vill att lära sig förstå en båtritning och kanske prova på att bygga en mindre båt själv.
 
Tillbaka