Boktips


Motorbåten Del I

Motorbåten Del I

 

Här får man en genomgång av dåtidens motorkonstruktioner och hur skötsel och underhåll av dessa motorer bör utföras.
   Till att börja med får man läsa om båtmotorns beståndsdelar och funktion avseende fyrtakts bensinmotorer, där en grundlig genomgång av bland annat batteritändning, låg och högspänd magnettändning förklaras.
   Också tvåtakts bensinmotorer och tändkulemotorer gås igenom avseende beståndsdelar och funktion och skötsel.
Sedan kommer några kapitel om utombordsmotorer, som var en nyhet vid den här tidpunkten.
   Avslutningsvis kommer i de sista kapitlen en mera grundlig genomgång av vissa motormärken, som Alka utombordsmotor, Archimedes utombordsmotor, Bolinder-motorn, Buffalo-motorn, Grönkvist-motorn och Thornycroft-motorn med flera.


Förord i 1:a upplagan:
"För att kunna föra och sköta en motorbåt fodras dels kännedom om styrningsreglerna samt någon kunnskap i navigering, dels kännedom om motormaskineriet och dess skötsel.
   Vid färder å mera öppna vatten fodras dessutom absolut någon sjövana, ty särskildt vid gång i hög sjö måste man äga kännedom om huru sjöar bör tagas.
   I "Neréns Loggbok" afhandlas navigeringen och styrningsreglerna och i "Motorbåten" (två delar) lämnas full redogörelse för motorbåtens konstruktion och skötsel, upplysning om huru uppkommande fel kunna afhjälpas samt anvisningar å manövrering under olika omständigheter.
   "Motorbåtens" första del är afsedd att lämna redogörelse för motormaskineriet och dess skötsel jämte en del anvisningar som kunna vara till nytta vid uppkommande motorfel.
   För att boken må kunna bli till största möjliga nytta, hafva sådana motortyper, som i större utsträckning kommit till användning i vårt land, afhandlats mera ingående. Särskildt gäller detta om svenska motorer och utombordsmotorer, vilka senare under de två tre sista åren fått en alldeles oerhörd spridning."


Samanfattningsvis så är det en intressant bok på ca 300 sidor med en massa förklarande text och illustrativa bilder.


Utombordsfäste

Någon del II kom nog aldrig ut. I förteckningen över Neréns handböcker, i första upplagan, står att Motorbåten del II är under utarbetning och ska innehålla:

  • Motorbåtens skötsel och underhåll
  • Detaljerad beskrifning av olika motormärken och deras skötsel
  • Motorbåtens manövrering

I andra upplagan nämns inte del II alls så troligtvis hade arbetet med den lagts ner. Jag har inte sett till den eller hittat den i någon förteckning överhuvudtaget.

 
Tillbaka